Kentsel Dönüşüm

SURPLUS Kentsel Dönüşüm / Yenileme Süreci

Afet Alanlarının Tespiti

 • Doğal ve fiziksel riskli alanların belirlenmesi: Risk analiz paftalarının hazırlanması
 • (Zemin yönünden, yapı stoku yönünden) , sellenme bölgelerinin tespit edilmesi (Dere Yatakları)

Sentezler

 • Bölge genelinde sorunların belirlenmesi
 • Sosyo ekonomik ve fiziki yapı çözümleme çalışmaları
 • Bina hasar durumlarının tespiti
 • Yaşam kalitesi anket sonuçlarının belirlenmesi
 • Fiziki yapının tespit edilmesi

Hak Sahipliği Tespiti

 • Mevcut imar haklarının tespit edilmesi
 • Afet sebebiyle malik ve hissedarlarla, ebeveyni ile birlikte oturan kişilerin hak sahipliği yönünden tayin ve tespitinin yapılması

Piyasa Değer Tespiti

 • Yasal değer – Mevcut değer
 • Piyasa faiz oranları tespiti
 • İçsel unsurların tespiti
 • Dışsal unsurların tespiti

İmara Açılacak Alanların Tespiti

 • Rezerv alanların tespit edilmesi
 • Kent makroformu içindeki konumu
 • İmarı ve yoğunluğu
 • Kat karşılığı oranların tespiti
 • Maliyet analizleri
 • Nüfus projeksiyonu
 • Max. İmar, emsal, vb.
 • Nip ana kararlarının zonning olarak hazırlanması

Fizibilite Raporlarının Hazırlanması

 • SPK lisanslı firma tarafından fizibilite çalışmalarının yapılması
 • Proje maliyetinin hesaplanması
 • Ekonomik analizlerin yapılması

Konsept Projeler

 • En az 3 alternatifli proje üretimi
 • Davetli yarışma
 • Projeye yönelik fonksiyon analizi,
 • Mix use

Projelerin Sunulması

 • Projenin halka sunulması,
 • Katılımcı planlama
 • Halk katılımı ile uzlaşı; karar alma süreci konusunda, katılımcıların ilgili bilgileri göz önüne alma, konuları ve fikirleri tartışma ve bir görüşe dönüşmeden önce düşüncelerini beraberce geliştirmelerine izin veren bir yaklaşımdır.

Halk Katılımı ile Uzlaşı: 9 İlke

 • Süreç bir fark yaratır.
 • Süreç şeffaftır.
 • Sürecin doğruluğu vardır.
 • Süreç şartlara göre tasarlanır.
 • Süreç doğru sayıda ve çeşitte insanı içermektedir.
 • Süreç katılımcılara saygılı davranır.
 • Süreç katılımcıların tartışmalarına öncelik tanır.
 • Uygulamanın geliştirilmesi için süreç yeniden gözden geçirilir ve değerlendirilir.
 • Katılımcılar bilgilendirilir.

Yatırımcı İlişkileri

 • Kabul edilen konsept projenin yatırımcılara sunulması,
 • Müteahhitlerden teklif alınması

Değerleme Raporu & Uzlaşma Komisyonu

 • Mevcut durumdaki değer,
 • Yasal değer,
 • Arsa imar hakkı değeri,
 • Proje geliştirme sonucu değer,
 • İmara uygun bina yaptırım değeri,
 • Kat karşılığı değeri,
 • Düzenli kira değeri ve kamulaştırma değerinin tespit edilmesi.

Avan Projeler

 • Taleplere uygun olarak avan projelerin hazırlanması
 • Avan proje süreci için gerekli verilerin hazırlanması
 • Avan proje maliyet hesabının yapılması

Nazım İmar Planları

 • 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanması
 • Hazırlanan imar planının onaylanması

18. Madde Uygulaması

 • 3194 SK. 18. madde uygulaması ile tapu tescillerinin yapılması

İhale Süreci

 • Yatırımcılara yönelik ihale şartnamelerinin hazırlanması,
 • Etaplar halinde ihale sürecinin başlatılması

Yıkım

 • Yıkım ve bina boşaltım bildirilerinin yapılması
 • Yıkım için gerekli araç ve personel temininin yapılması

İnşa Süreci

 • İhalenin sonuçlanması
 • İnşaat sürecinin başlatılması
 • Ve hak sahiplerine binaların teslimi

Teslim